39. Sayı – Büyük Felaket Büyük Suç: 100 Yıl Sonra Ermenilerin 1915’i

PrakssisKApak39Sayı Editörü: E. Attila Aytekin

Bu Sayıda
Yüzüncü Yıl Arifesinde Ermeni Soykırımı’nın Tarihyazımı: Süreklilikten Olumsallığa
Bedross Der Matossian

Ermeni soykırıma dair tarihyazımında ortada duran sorunlardan biri tarihçilerin soykırım süreci, soykırımın nedenleri ve sorumluların amaçları konusunda uzlaşmaya varamamış olmalarıdır. Bunun nedeni soykırım çalışmaları alanının doğası gereği tartışmalı olmasıdır. Batılı akademisyenlerin çoğu ve Türk akademisyenlerin bazıları Birinci Dünya Savaşı’nda Ermenilerin başına gelenlerin soykırım olduğu konusunda hemfikir olsalar da nedenler, güdüler, önceden tasarlama (taammüt) olup olmadığı ve sürecin kendisi konusunda görüş ayrılığı içindedirler. Son yirmi yılda Ermeni Soykırımı’nın tarihyazımı yeni metodolojilerin, yaklaşımların ve basit ve özcü argüman ve temsillerin ötesine geçen daha karmaşık analizlerin gündeme getirilmesi yoluyla gelişti. Bu yaklaşımlar, din veyahut milliyetçiliğin Ermeni Soykırımı’na yol açan temel etmenler olduğunu ileri sürmekten soykırımın I. Dünya Savaşı esnasında hükumetin Ermenilere yönelik politikasının hızla radikalleşmesine dayanan olumsal bir olay olduğu tezine kadar uzanmaktadır. Bu makale, Ermeni Soykırımı’na dair tarihyazımının gelişimini tartışıyor; bunu yaparken yazındaki bazı ana eğilimlere odaklanıyor ve bu eğilimlerin soykırımın farklı boyutlarının anlaşılmasına yaptığı katkıyı değerlendiriyor. Makale aynı zamanda tarihyazımında henüz emekleme çağında olan bazı alanların güçlendirilmesi için öneriler getiriyor.

Osmanlı Taşrasındaki Ermeniler Üzerine Olan Tarihyazımında Sınıf Analizinin Eksikliği
Yaşar Tolga Cora

Taşrada yaşayan Osmanlı Ermeni topluluklarının on dokuzuncu yüzyıldaki tarihlerini inceleyen çalışmalar bu toplulukları yekvücut bir yapı olarak incelemişlerdir. Ermeni milletinin çok katmanlı ve girift sınıfsal yapısını gözden kaçıran bu araştırmalar, Osmanlı taşrasındaki Ermenilerin tarihini genellikle Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Soykırım ile sonuçlanan bir etnik çatışma tarihine indirgemişlerdir. Bu makalede gösterileceği üzere taşradaki Osmanlı Ermenileri, Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan diğer toplumlar gibi topraksız ve topraklı köylüler, marabalar, orta-köylüler ve kasaba ve küçük şehirlerde yaşayan zanaatkar ve tüccarlar gibi farklı sosyo-ekonomik gruplardan oluşuyorlardı. Bu makale, Ermeni milletinin kendi içindeki bu sınıfsal farkları ve diğer topluluklarla olan ilişkilerini dönemin ekonomi-politiğini merkeze alarak incelemektedir. Makalede Ermenice birincil ve ikincil kaynakların yanısıra Osmanlı arşivinden belgeler de kullanılmıştır. Makalenin temel amaçları, taşradaki Osmanlı Ermenileri arasındaki sınıfsal farklılıkları ortaya koymak, konu üzerine olan tarihyazıcılığındaki sorunlu bazı yaklaşımlara dikkat çekmek ve gelecekteki araştırmalar için öneriler sunmaktır.

İlk Birikim Sorunsalı Bağlamında ve Türk Ulus Devletinin Kurulma Sürecinde Gayrimüslim Azınlıklar
Pınar Kaya Özçelik

Osmanlı İmparatorluğu’nda gayrimüslim vatandaşlar ile siyasal iktidar arasındaki ilişki, Balkan Savaşları ve akabinde I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle radikal biçimde dönüşmüştür. Savaş ekonomisi koşulları, devletin kurtarılması misyonuyla birleştiğinde, İttihat ve Terakki iktidarı tek çareyi, hızla kapitalistleşme sürecinde bulmuştur. Bu sürecin hızlandırılması için, savaş bir fırsata çevrilerek, kapitülasyonlar kaldırılmış, yabancı şirketlerin imtiyazlarına son verilmiş, gümrük vergileri yeniden düzenlenmiş, milli bankaların ve anonim şirketlerin kurulması teşvik edilmiş, Müslüman-Türk tüccarı, esnafı ve köylüsü elden geldiğince korunarak ulusal bir sermaye birikimi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Fakat devletin geleneksel ekonomik temellerinin büyük oranda kapitalist emperyalizmle entegrasyon neticesinde yıkılması ve tahrip olması nedeniyle devletin iktisadi ve mali gücünün yetersizliği, bu birikimin gerçekleşmesini de büyük ölçüde güçleştirmiştir. Millî burjuvazinin yaratılma sürecinde, Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet bizzat etkin bir görev üstlenmiş, Müslüman-Türk girişimcinin elinde gerekli sermaye birikiminin sağlanması için bütün imkanlar olanaklar ölçüsünde seferber edilmiştir. Bu amaçla birçok siyasi, iktisadi ve sosyo-kültürel politikalar hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda Millî bir burjuvazi yaratarak hızlı bir sermaye birikiminin gerçekleştirmesi sürecinin önemli kaldıraçlarından biri olarak mülksüzleştirme yoluyla birikime yani ilk birikime yönelinmiş, bu sürecin hedef kitlesi olarak da, Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle kapitalist sistemle entegrasyonu neticesinde artan ticari ilişkiler nedeniyle de hızla zenginleştiği düşünülen, ticari hayata ve finans piyasasına hakim olan gayrimüslim vatandaşlar seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de, gayrimüslim vatandaşları hedef alan ilk birikim süreci, İttihat ve Terakki döneminde olduğu gibi, meşruiyetini milliyetçilik ideolojisinde bularak ve bununla harmanlanarak, sermaye birikiminin hem kurucu momenti hem de onun içkin bir özelliği olarak, kendisini yeniden farklı tarihsel konjonktürlerde göstermiştir.

Erken Cumhuriyet Döneminde İnkârcılık, Emvâl-i Metrûke ve Devlet Kapasitesi
Ömer Turan – Güven Gürkan Öztan

Bu makale erken Cumhuriyet döneminde inkârcılığı ve Emvâl-i Metrûkelerin tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri incelemektedir. Makalenin ana argümanı, Cumhuriyet rejiminin Emvâl-i Metrûke tasfiyesinden sağladığı yararın yeni rejimin inşa ettiği 1915’e dair inkârcılığı da açıklayan temel unsurlar arasında yer aldığıdır. Cumhuriyet rejimini kuran devlet aklı da, savaş mecrasında yeni rejimi kurmuş, kaynaklara el koyma ve bu kaynakları yeniden dağıtma faaliyetlerini yürütmüştür. Makale Mütareke döneminde İttihatçılıkla hesaplaşma çabalarının unsurlarını serimledikten sonra Mustafa Kemal’in neden Ankara Büyük Millet Meclisi’ni (BMM) 1915’i fazahat ile eşitleyerek açmak zorunda kaldığı sorusunu ele alıyor. Bu soruya uluslararası meşruiyet arayışı odağında verilen yanıttan sonra Mustafa Kemal ve Ankara hükümetinin 1915’e dair 1921 sonrasındaki tavırlarının fazahat çizgisinde olmadığı vurgulanıyor. Makalenin bir diğer temel iddiası kaynaklara el koyma anlamına gelen Emvâl-i Metrûke, yani tehcire tâbi tutulan Ermenilerden geriye kalan mülklere dair düzenlemelerinin devlet kapasitesine katkı sağladığı. Makalede Nutuk’un erken Cumhuriyet döneminde inkârcılığın inşasındaki rolü de incelenmekte ve Nutuk’un Türklerin mazlum ve mağdurluğu mitinin resmiyet kazanmasında kilit rol oynadığı vurgulanmaktadır.

Geri Dönüş ve Ermeni Emval-i Metrukesinin İadesi: Kayseri (1918-1920)
Oya Gözel Durmaz

1918 Ekim ayında tehcir edilen ahalinin geri dönüşüne izin verilmesinin ardından Ermeniler geri dönmeye başlamıştır. Geri dönüş ilk bakışta Ermeni toplumu açısından yaşanan acı ve yıkımın bitişi gibi gözükse de, bu süreç aslında Ermeni kadın ve çocuklarının cemaatlerine teslim edilişi, gayrimüslimlerin artan asayişsizlik dolayısıyla Anadolu içlerinden sahil bölgelerine kaçışı ve emval-i metrukenin iadesi gibi kendine has bambaşka problemleri beraberinde getirmiştir. Bu makale Ermeni toplumu açısından oldukça çetrefilli bir mesele haline gelecek olan emval-i metrukenin iadesi konusunu incelemektedir. Meselenin bu kadar çetrefilli bir hal almasında Ermeni emval-i metrukesinin ciddi bir kısmının savaş süresince bizzat devlet organlarınca tasfiye edilmesi ve tehcir süresince pek çok Ermeni’nin hayatını kaybetmiş olması en önemli etkenler olmuştur. Kayseri Sancağı üzerinden yaptığımız inceleme göstermektedir ki her bölgenin kendi özgün şartları vardır ve bu hususları dikkate almadan yaşanan süreci değerlendirmenin imkanı yoktur. Yerel otoritelerin tavrı, güvenlik problemleri ve emval-i metrukeye yerleştirilmiş muhacir ve mültecilerin sayısı gibi faktörlerin her biri emval-i metrukenin iadesi sürecinde belirleyici etkilerde bulunmuştur.

Belleğin Tanıklığında Hakikat ve Kimlik Arayışı: Dersim Ermenileri
Mehtap Tosun

Toplumun, Türk ulusal kimliğinin oluşumu içerisinde homojenleştirilmesi hem politik hem de kültürel bir projenin uygulama alanıdır. Bu süreç, Türkiye’de kolektif kimliklerin, kültürel değerlerin ve bireylerin içerisinde bulundukları toplumlar aracılığıyla sahip oldukları anlam dünyalarının bastırılması olarak gözlemlenebilir. Kolektif tarih açısından bakıldığında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yerleşik halde bulunan ve diğer halklarla birlikte yaşama geleneğine sahip olan Ermenilerin, Alevi, Zaza/Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu Dersim’deki geçmişi çok uzun bir tarihe dayanır. Dersim Ermenilerinin kolektif tarihi ve kolektif belleğinin varlığı ise tehcir ve soykırım uygulamalarıyla bulundukları topraklardan kopartıldıkları yıl olan 1915’ten itibaren başlamaktadır. Bu araştırma, 1915 sonrasında Dersim’de karşılıklı/karşılıksız korunan /kurtarılan ve buraya sığınan Ermenilerin kendi ve kimliklenme hikâyelerinin gündelik hayat içerisinde ne şekilde dolaşıma girdiğini elde ettiği verilerle birlikte analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu korunma/sığınma hikâyeleri eş zamanlı olarak saflık ve temizlik terazisine konulan Ermeni kimliğinden arınma arayışlarını da beraberinde getirir. Ancak, merkezi otorite ile sorunlu olagelen, bölgenin genel etnik ve dini kompozisyonunu oluşturan kimliklerden (Zaza-Kürt-Alevi) “güvenli” olanını seçmek tam bir arınmayı beraberinde getirmeyecektir. Bu bağlamda çalışma, aidiyetin bireysel, yerel ve bölgesel çeşitliliğinden hareketle bireysel hafızaları, ortak/kolektif hafızalar olarak senaryolaştırarak Dersim Ermenilerinin kimlik inşa süreçleri boyunca geçirdikleri deneyimleri ve aidiyet algısını anlamaya/anlamlandırmaya yönelik bir denemedir. Dolayısıyla, çalışma, Dersim Ermenilerinin sözlü tarihleri ve kolektif bellekleri aracılığıyla toplumsal tarihin bilgisine ufak da olsa bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Forum: Ermeni Sorunu’nda Hatırlama, Yüzleşme ve Sorumluluk
Kadir Akın, Candan Badem, Mustafa Bayram Mısır, Serkan Sariataş
Dersim’in/Tunceli’nin Ekonomi Evreninde Kafe, Birahane ve Restoran İşletmeciliği
Ercan Geçgin

Dersim’in/Tunceli’nin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan esnaflığın ve onun içinde özel bir yeri bulunan kafe, bar, birahane ve restoran gibi işletmelerin toplumsal bağlamına odaklanan bu çalışma iki boyutlu bir analize dayanmaktadır: (1) Tarihsel bir bakışla geçmiş toplumsal yapının nasıl bir ekonomik ilişki biçimini miras olarak bıraktığını ortaya koymak; (2) Bu mirasla birlikte bugünkü sosyal ilişkiler içerisinde ekonomik evrenin mantığını bazı işletmeler özelinde keşfetmek. Kafe, birahane, restoran sahipleri, bu işletmelerin çalışanları ve müşterileri ile yapılan derinlemesine görüşmelerin ve gözlemlerin sağladığı bulgulardan yola çıkarak Dersim’in ekonomik evreni anlaşılmak istenmiştir. Çalışmada, Dersim’deki ekonomik ilişkiler; tarihsel ve toplumsal yapının içine gömülü şekilde kavranmıştır. Ekonomik ilişkilerin yeniden üretilmesine katkı sunan Dersim’in özgün sermaye türlerine dikkat çekilmiştir. Dersim’deki kültürel, dinsel ve siyasal sermaye biçimlerinin güç ilişkileri ekseninde yeniden üretilen ekonomik alanın parçalı ve kırılgan niteliği; nesnel ve öznel yapılar bağlamında kırık habituslar inşa etmiştir.

38. Sayı – Borçlan(dır)ma ve Türkiye’de Borçluluk

Kapak38Sayı Editörleri: Ali Rıza Güngen, Ümit Akçay

Bu Sayıda
19. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Mısır’da Dış Borçlanma ve Avrupa Mali Sermayesinin Denetim Örüntüleri
Muammer Kaymak

19. yüzyılın ilk yarısında, gelişen sanayi kapitalizminin birikim sorunlarına çözüm arayışı olarak ortaya çıkan para sermaye ihracı yüzyılın ikinci yarısında büyük bir ivme kazandı. Kapitalizmin tekelci bir evresine geçiş sürecinin ortaya çıkardığı mali sermayenin kontrol ettiği dış borçlanma süreci, borçlu ülkeler açısından oldukça yüksek maliyetle ve çeşitli siyasi ve ekonomik tavizler karşılığında gerçekleştirildi. 1870’lerde uluslararası ekonomide yaşanan kriz nedeniyle yaşanan mali iflasların ardından mali sermaye, alacaklarını tahsil etmek üzere borçlu ülkelerin vergi gelirleri üzerinde doğrudan denetim kurdu. Bu kurumsal denetim borçların tahsiline yönelik olmasına rağmen, sermayenin değerlenme arayışı doğrultusunda üretken sermaye yatırımlarını teşvik eden bir rol oynadı. Böylece, mali sermaye eliyle bir yandan bağımlı bir gelişmeye yol açan hiyerarşik bir uluslararası işbölümü inşa edilirken diğer yandan kapitalizm öncesi dünyada kapitalist üretim ilişkilerinin gelişimi ivme kazandı. Bu yazıda 19. yüzyıldaki dış borç mekanizmasının işleyişi ve iktisadi sonuçları Osmanlı devleti ve Mısır özelinde tartışılmakta, bu iki ülkenin borçlanma deneyimi ışığında 19. Yüzyıl kapitalizminin temel özellikleri ele alınmaktadır.

İşçi Tasarruflarının Sermayeye Aktarılması: Türkiye ve Devlet Yatırım Bankası Örneği
Ferhat Akyüz

1960’ların başlarından 1980’lerin ortalarına kadar olan dönem zarfında, Türkiye’de işçi tasarrufları üretken sermaye yatırımlarında önemli bir rol almıştır. İş çi tasarruflarına biçilen bu rol dönemin kamu finansman politikalarının ruhunu taşımaktadır. Bu çalışmada belirtilen dönemde Türkiye’de işçilerin tasarruflarına el konularak üretken sermayeye aktarıldığı vurgulanacaktır. El koyma ve aktarım süreci Devlet Yatırım Bankası’nca yönetilmiştir. Bu doğrultuda; ilgili kurumların raporları ve bilançoları incelenip niceliksel veriler derlenmiştir. Ayrıca bu süreç ile ilgili yasal metinler de analiz edilmiştir. Sonuç olarak; işçi tasarrufları iki kez yadsınarak/olumsuzlanarak finans sermayeye konu edilmiştir. İş çi tasarrufu yadsınarak sosyal güvenlik kurumlarında para sermaye haline gelmiştir. Bu para sermaye daha sonra Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin bedenine yerleşmiştir. Bu yerleşme iki yoldan gerçekleşmiştir: Birinci ve dolaylı yol, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin finansmanına katılan kamu bankaları aracılığıyla gerçekleşirken ikinci ve doğrudan yol ise para sermayenin Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ni finanse eden Devlet Yatırım Bankası aracılığıyla yerleşmesidir.

Tüketici Kredisinin Ekonomi Politiği: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Elif Karaçimen

Geçtiğimiz yıllarda hanehalklarının finansal kurumlardan kredi alarak borçlanmaları tarihsel olarak daha önce hiç görülmemiş seviyelere ulaştı. Marksist politik iktisat yazınında her ne kadar kredi ve borçlanma, iktisadi olduğu kadar toplumsal boyutuna atfen de incelenmiş olsa da, ücretli çalışanların borçlanmaları üzerinde yeterince durulmadığını söylemek yanlış olmaz. Marksist bir perspektiften ücretli çalışanların borçlanmalarını incelerken öncelikle altı çizilmesi gereken temel husus, bu borçlanmanın esas itibariyle emek gücünün yeniden üretimini sağlamak için yapılıyor olması ve bu sebeple sermayedarlar arası borçlanma ilişkilerinden farklı özellikler taşımasıdır. Bu farkı ortaya koymak borçlanmanın emekçiler üzerinde nasıl bir denetim mekanizması olarak işlev gördüğünü anlama olanağı sağlaması açısından da önemlidir. Bu yazıda amaçlanan, Marksist teorinin ücretli çalışanların borçlanmalarını analiz etmek için sunduğunu olanakları tartışmak ve ardından Türkiye’de ücretli çalışanların borçlanmalarının neden ve sonuçları üzerinde durmaktır. Türkiye üzerine yapılan analizde öncelikle bankacılık sektörünün nasıl giderek bir kâr alanı olarak  bireysel gelirlere yöneldiği ve bu süreçte sektörde yaşanan dönüşüm ele alınmaktadır. Sonrasında kriz sonrası dönemde hanehalkı borçlanmasının özellikleri incelenmekte ve emekçileri borçlanmaya iten temel dinamikler üzerinde durulmaktadır. Meselenin arz ve talep taraflarına dair yapılan bu iki yönlü değerlendirme hem bankacılık sektörü ve ücretli çalışanlar arasındaki eşitsiz ilişkinin giderek nasıl derinleştiğini göstermesi hem de artan borçlanmanın sonucu olarak emekçilerin sermayeye olan bağımlılıklarının nasıl daha da arttığını ortaya koyması bakımından önemlidir.

2000’li Yıllarda Türkiye’de Hanehalkı Borçlanması: Konut Kredileri ve Toplumsal Refah
Başak Ergüder

2000’li yılarda Türkiye ekonomisindeki büyüme hedefi, kısa vadeli borçlanmaya bağımlı bir yapıya büründükçe, faiz oranları karşısında artan kırılganlık, cari açığın yükselmesi ile borçlanma döngüsü içine çekilen bir borçlanma ekonomisinden bahsetmeyi olanaklı kılmaktadır. Türkiye’nin büyüme dinamikleri içinde önemli payı olan konut sektörünün borçlanma içindeki payında artış yaşanmaktadır. Türkiye’de uygulanan sıkı maliye politikası uygulamaları ile kontrol altına alınan faiz oranı, özellikle konut sektörüne yönelen yatırımlarda artış yaratmaktadır. Konut sektöründeki borçlanma mekanizmasında yaşanan değişim, gelir dağılımı üzerinde önemli etkilere sahip olmakta ve hanehalkı borçlarının artan oranları, Türkiye’de kapitalizmin ekonomik büyüme hedefinin borçlanma ilişkisine dayalı yapısını analiz edebilmek açısından önemli ipuçlarını içinde barındırmaktadır. Bu çalışmada hedeflenen, Türkiye’de 2000’li yıllar boyunca konut sektöründe hanehalkının kredi mekanizması ile borçlanmasının gelir dağılımı açısından yarattığı sonuçların ortaya konulmasıdır. Borçlanma olgusu kamu açısından büyümenin temel dinamiği olduğu oranda hanehalkları açısından konut piyasasında artan borçlandırılma eğilimi ile gelir dağılımını yeniden düzenleyen bir mekanizma haline de gelmektedir. Özellikle finansallaşma, yarattığı borç ekonomileri ile toplumsal refah açısından çok daha doğrudan ve önemli sonuçlar yaratmaktadır.

Türkiye’de Kamu Borcunun Yönetimi: 2001 Krizi Sonrası Bulgular ve 2009 Çöküşü Sonrası Stratejiler
Ali Rıza Güngen

Bu çalışma Türkiye’de 2001 krizi sonrası borç göstergelerinin ayrıntılı bir incelemesi ve Hazine Müsteşarlığı’nın sunduğu garantiler ve stratejik yöneliminin dökümünü sunmaktadır. Kriz sonrasındaki dönüşümler ve yeni yapılanma dönemin hakim iktisat paradigmasının ürünüdür. Yakın dönemdeki yasal değişiklikler ve birikim süreci ve borç çevriminin sermaye akımlarına duyarlılığının gösterdiği üzere kamu borç yönetiminin bir sorun olmaktan çıktığı düşüncesi geçersizdir. Devletin süregiden biçimlendirilmesi ve özel sektörün risklerinin üstlenilmesi ile finansal tabana yayılma örneğinde görüldüğü üzere uluslararası reform gündemlerinin aktarımı yeni  çelişkileri beraberinde getirmektedir.

Yoksulluğun Mekanlarında Borçluluğun ve “Borçlu”nun Üretilişi
Elife Kart

Borçlanmanın yoksullukla başa çıkabilmek için kullanılan bir strateji haline gelmesi, toplumun farklı kesimlerinde farklı borçluluk örüntülerini görünür kılmaktadır. Borçlanma, yoksulluğun giderek derinleşmesine yol açtığı gibi yoksulluk ve borçlanma olguları, birbiriyle bağlantılı olarak birçok durumda birbirini üretebilmektedir. Bu çalışmada, küresel ekonominin ve neo-liberal uygulamaların, borçlanma olgusu, borçluluk örüntüleri ve giderek artan borçlu sayısı üzerinde yarattığı yapısal dönüşümler analiz edilmekte, borca dayalı tahakkümün borçlu öznenin üretilişindeki işlevi irdelenmektedir. Çalışma, yoksulların borçluluk örüntülerinin yanında, borçlanma ağları içerisindeki konumlarını ve borçları karşısında ürettikleri stratejileri kapsamaktadır. Aynı zamanda, borçluluğun ve “borçlu”nun üretilişi, sadece derinleşen yoksulluk olarak değil, bir borç toplumunun biçimlenişi olarak da ele alınmaktadır. Borçlanmanın bireyler üzerinde yarattığı etkiler, “sosyal dışlanma” olgusuyla birlikte tartışılmaktadır.

Varoluş Borcundan Sermayeye: Borcun Soykütüğü için bir Deneme
Sercan Çalcı

Günümüzde sermaye, borçlu öznelliğin yeniden üretimi yoluyla sosyal varlığın iç dinamiklerinde bir gelişim imkânı edinmektedir. Söz konusu olan durum geleneksel borçlu tipinin de ötesindeki borçluluk ilişkilerinin tüm toplumsal bedene saçılımını betimlemekte ve günümüz insanı için bu ilişkiler ağına dâhil olmaksızın toplumsal ilişkilerin bir öznesi olmanın imkânsızlaştığını göstermektedir. Borç olgusu, soykütüğünü zorunlu kılarken bu çalışmanın gündemine de kimi kavramsal hamleler yapma sorumluluğunu taşımaktadır. Soykütük denemesi bu amaçla Friedrich Nietzsche’nin Ahlakın Söykütüğü adlı eserindeki borçlu-alacaklı ilişkisine dair gözlemlerden hareketle Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin çığır açıcı metni Anti-Oedipus’ta despotik düzenin bir göstereni olan “varoluş borcu” kavramına odaklanmayı amaçlamaktadır. Varoluş borcunun sermayeye olan “sonsuz borç” şeklinde sürdüğü iddiasını, Maurizio Lazzarato’nun Borçlandırılmış İnsanın İmali adlı kitabına yönelik bir yakın okuma yoluyla gündeme getirmektedir. Bu çalışma borçlan(dır)manın sermayenin akışına paralel bir iktidar ve kontrol mantığının da bileşeni olduğunu ortaya koyarak ontolojik-politik bir yaklaşımın mümkünlüğüne odaklanmakta ve borçluluğun felsefi soykütüğü için bir eksen üretmeyi hedeflemektedir.

Kavramsal Çerçeve, Fikirsel Çevre, Etkinlik Biçimi ve Üretim İlişkileri arasındaki Bağ veya Modern Bilim Neden Evrenseldir?
Siyaveş Azeri

Modern bilimi modern öncesi dönem bilimden ayıran özelliklerden biri de modern bilimsel modellerin kavramsal yapıları, bu kavramsallıklarına bağlı olarak da evrensel uygulanabilirlik savında olmalarıdır. Bilimin bu özelliği bilimin kapitalist toplumsal üretim ilişkileri içinde gerçekleşen bir bilme eylemi olmasından kaynaklanmaktadır: Modern bilimin sorunları kapitalist toplumun toplumsal gereksinimlerince belirlenmekte, bilimsel üretim bütün kapitalist üretim gibi soyut emek dolayımı üzerinden gerçekleşmektedir.

Finansallaşma ve Hanehalkı Borçluluğu üzerine Dick Bryan’la Söyleşi
Tansel Güçlü
Kitap Tanıtımı: Soederberg, S. (2014) Debtfare States and the Poverty Industry
Ali Rıza Güngen
Kitap Tanıtımı: Savran, S.(2013) Üçüncü Büyük Depresyon-Kapitalizmin Alacakaranlığı
Burak Gürel

37. Sayı – Siyasal Rejim Tartışmaları

kapak-37Sayı Editörleri: Mustafa Bayram Mısır, Kasım Akbaş

Bu Sayıda
Anayasacılığın Geleceği ve Türkiye’nin Anayasa Tartışması
Mustafa Bayram Mısır

İki ayrı ana bölümden oluşan bu yazıda, anayasacılığın siyasal gücün sınırlanması ve insan haklarının korunması temel ilkelerinin tarihsel maddeci temelde yeniden kurulup kurulamayacağı sorgulanmakta ve Türkiye’deki anayasa tartışması Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) Türk Tipi Başkanlık Hükümeti önerisi odak alınarak değerlendirilmektedir. İlk bölümde, kapitalist devlet kuramları ile ilişkisi içinde tarihsel maddeci bir anayasacılık düşüncesinin kaynakları araştırılmaktadır. Bu bölümde, “hak” ve “kamu hizmeti” kavramlarının tarihsel maddeci bir anayasa çözümlemesindeki merkezi yeri vurgulanmaktadır. İkinci bölümde, ilk bölümün bulguları ışığında Türkiye’de süregiden siyasal rejimin niteliğine dair anayasa tartışması farklı cumhuriyet projeleri içinde görünür kılınmaktadır. Bu bölümde, AKP’nin önerdiği cumhuriyet projesinin demokratik niteliği, otoriter yönetim ve faşizm tartışmaları ile sınanmakta; demokratik ve sosyal cumhuriyet programının alternatif bir hegemonya mücadelesi için temel oluşturabileceği, anayasacı perspektifin de bu ikinci programa yönelmesi gerektiği savlanmaktadır.

Siyasal Rejim Tartışmaları Forumu
Alp Altınörs, Mustafa Kemal Bayırbağ, Yalçın Bürkev, Ali Ekber Doğan, Atilla Güney, Ali Rıza Güngen, Taylan Koç, Günay Kubilay, Fuat Özdinç, İlhan Kamil Turan, Kansu Yıldırım
Siyasal Rejim Tartışmaları Forumu – Ek: Faşizmi Anlama Kılavuzu
Tülin Öngen
Siyasal Rejim Tartışmaları Forumu – Ek: Türkiye’nin Faşizmleri
Korkut Boratav
Siyasal Rejim Tartışmaları Forumu – Ek: Çağdaş Kapitalizmde Faşizmin Dönüşü
Samir Amin
V. İ. Lenin ve Rosa Luxemburg’ta Merkeziyetçilik Tartışması Bağlamında Kendiliğindencilik ve İradecilik Üzerine
Sevinç Türkmen

Kendiliğindencilik ile iradecilik arasındaki ilişki felsefenin ve politikanın ortak sorunları olarak tartışılır. Bu sorun, V. İ. Lenin ile Rosa Luxemburg arasındaki merkeziyetçilik tartışmasında belirleyici olmuştur. Kendiliğindencilik ile iradecilik ilişkisi genel olarak ekonomi ile politika arasındaki bölünmeyle koşullu biçimde düşünülmüştür. Dolayısıyla bu göreli ayrımın tarihsel nedenleri kavranmaksızın bu ilişki de kavranabilir görünmemektedir. Güncel politik tartışmalarda da benzer biçimde kendiliğindencilik ve iradecilik arasındaki ilişki farklı biçimlerde ele alınmaktadır. Politik özne, otonomi ve öncülük gibi tartışmalar yeni toplumsal hareketlerin de güncel sorunlarıdır. Bu tartışmalar yapılmaksızın hem çağdaş toplumsal hareketlerin yapısının kavranabilmesi hem de yeniden inşa edilecek sosyalist bir hareketin bütünlüğünü sağlamak oldukça güç gözükmektedir.

Türkiye’nin İkinci Cumhuriyetleri
Ali Somel

Türkiye tarihinde Cumhuriyetin yenilendiği iki moment tecrübe edilmiştir. 1923’te kurulan Cumhuriyet, 1960 yılında resmen “İkinci Cumhuriyet” ilanıyla güncellenmekte ancak bu isimlendirme kalıcılaşmamakta, AKP iktidarıyla birlikte kuruluş ilkelerini yadsıyan bir İkinci Cumhuriyet’le ikame edilmektedir. İlk momentte, devrimci bir süreçle kurulan birinci cumhuriyetin hem reformdan geçirilmesi hem de restore edilmesi söz konusudur. İkincisinde ise karşı devrimci bir süreç işlemekte ve kurucu unsur olan AKP yaşadığı siyasi krizlerle İkinci Cumhuriyet’i daha kuruluş sürecinde bir restorasyona mecbur bırakmaktadır. Makale, cumhuriyetin bunun devamında devrim-reformrestorasyon dinamikleri bakımından hangi siyasi müktesebatla bir başkalaşım yaşayabileceğini tartışmaktadır.

Romanı Siyasal Hayat Çalışmalarının İçine Çekmek: Orhan Kemal’in Hanımın Çiftliği’nde Demokrat Parti Momentumu
Gökhan Atılgan

Bu makale, Türkiye siyasal hayatı üzerine yapılan çalışmaların romanlardan yararlanmaksızın yeterince başarılı ve canlı olamayacağını vurgulamayı amaçlıyor. Bu amaca yaklaşmak için de, 2014 yılında 100. yaşını kutladığımız Orhan Kemal’in Hanımın Çiftliği adlı üç ciltlik romanının Türkiye siyasal hayatının kritik bir evresi olan DP momentumunun anlaşılmasına çok önemli katkılar sağlayabileceğini göstermeye çalışıyor. Makale, amaçlarına ulaşabilmek için romanların siyasal hayat çalışmalarının neden vazgeçilmez kaynakları olduklarına ilişkin teorik bir çerçeve kurmayı deniyor. Beri yandan, romanların siyasal hayat çalışmalarında nasıl kullanılabileceği üzerine yöntemsel bir tartışmaya da giriyor.

Orhan Kemal’in Romanlarında Toplumsal Dönüşüm ve Sınıflar
Mustafa Kemal Coşkun, Berfin Diren Yavuz

Bu çalışmanın temel amacı, ekonomik, siyasal ve kültürel dönüşümleri anlamada romanların önemli araçlar olabileceğini göstermektir. Nitekim romanlar, anlattıkları dönemler hakkında önemli sosyolojik veriler içermektedir. Bu çerçevede makale, Türkiye’deki 1930-1950 arası dönüşümleri ele almakta, bu dönüşümlerin sınıfları nasıl etkilediğini Orhan Kemal’in romanları üzerinden tartışmaktadır. Orhan Kemal’in gerçekçiliğinin ve romandaki olayların geçtiği zaman ile gerçek/nesnel zamanın örtüşmesinin toplumsal dönüşümleri anlamayı olanaklı kıldığı söylenebilir.

Demokrat Parti İktidarından 27 Mayıs’a Akademik Özgürlük ve Üniversite
Cenk Yiğiter

Bu makalede, Demokrat Parti döneminde, siyasal iktidar ile üniversite arasındaki gerilimli ilişkiyi konu edinirken bir diğer taraftan da üniversite kurumunun kurucu ilkesi olan akademik özgürlüğün 1961 Anayasası ile anayasal güvenceye kavuşma sürecini de izlemeyi hedefledik. Nitekim bu süreç aynı zamanda akademik özgürlük ilkesinin Türkiye siyasal kültüründe olduğu kadar üniversiter kültüründe de yer edinememesi ve kök salamamasının nedenlerine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Neo-liberal Çağda Üniversite, “Fakülteler Çatışması”, Felsefe ve Birkaç Örnek Hakkında
Bora Erdağı

Bu makalede neo-liberal dönemde hegemonyanın bilgi ve üniversiteler üzerindeki etkisini tartışacağız. Tartışmayı ilkin akademik özgürlük ve özerk üniversite bağlamında; ardından, 200 yıl sonra yeniden Kant’ın “Fakülteler Çatışması” makalesini hatırlatan bir şekilde Uluğ Nutku’nun teolojinin felsefe bölümlerinde örgütlenmesine getirdiği itirazları değerlendirerek yapacağız. Bu tartışmalar bizi farklı iki bağlam olarak görülebilecek “neo-liberalizm” ve “mevcut siyasal iktidar” ile rejimin dönüşümü arasında bir ilişki kurmaya götürecek. Dolayısıyla Türkiye’deki rejimin ve onun dönüşümünün temsili mekânı olarak üniversitelerde görev alan bileşenlerin, rejimin dönüşümüne dair muhalefeti, kısacası “ne yapmalıyız” arayışı cevaplanmaya çalışılacak.

Irk, Sınıf ve Kapitalist Gelişme Bağlamında Güney Afrika’da Apartheid Rejimi
Tolga Tören

Bu çalışmanın amacı, Güney Afrika’da resmi olarak 1948 yılında Ulusal Parti hükümeti tarafından başlatılsa da kökenleri ülkenin kapitalist gelişme sürecinin erken dönemlerine kadar uzanan apartheid rejiminin ortaya çıkışını ve çöküşünü, sermaye birikimi perspektifinden ele almaktır. Çalışma, bir bütün olarak Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kapitalist gelişme sürecinin, spesifik olarak da bu sürecin önemli bir periyodu olarak apartheid rejiminin, ırk ayrımcılığı ile sınıf arasındaki ilişkiler anlaşılmaksızın ele alınamayacağı düşüncesinden hareket etmektedir. Çalışmada, bu bağlamda ve Harold Wolpe’nin ırk ve sınıf arasındaki ilişkilere ilişkin geliştirdiği çerçeveden hareketle, kurumsallaşmış ırk ayrımcılığına dayanan apartheid rejiminin, 1948 yılı ile 1970’li yıllar arasında ülkenin kapitalist gelişme süreci açısından önemli bir rol oynadığı argümanı dile getirilmektedir. Bununla birlikte, çalışmada, dünya ekonomisinin krizi, kurumsallaşmış ırk ayrımcılığına dayalı kapitalist gelişme sürecinin yapısal sınırları ve apartheid karşıtı mücadele gibi olguların etkisi altında, 1970’li yıllarla birlikte, rejimin sermaye açısından işlevselliğini kaybederek yıkıldığı argümanı dile getirilmektedir.

Haziran 2013 Sonrası Türkiye’de İdeolojiler Alanının Dönüşümü: Gezi Direnişi’ni Anlamanın Yöntemleri Üzerine Bir Tartışma
Cenk Saraçoğlu

Bu makale, 2013 yılının Haziran ayı boyunca Türkiye’yi sarsan Gezi Direnişi’nin Türkiye’deki toplumsal mücadeleler tarihi açısından anlamına ve sonrasında ortaya çıkardığı sonuçlara dair bir yöntemsel tartışma yürütmeyi ve bu tartışma üzerinden konu hakkında bir dizi önerme ortaya koymayı amaçlıyor. Bu doğrultuda ilk olarak, direnişi bir orta sınıf ayaklanması olarak değerlendiren yorumlardan yola çıkarak Gezi Direnişi’nin anlamını direnişe katılanların ağırlıklı bireysel profili üzerinden değerlendiren yaklaşımlarda gömülü olan yöntemsel bireyciliğin bir eleştirisi ortaya konuyor. Makalede bir toplumsal hareketin karakterinin sadece, onun katılımcılarının ağırlıklı bireysel özelliklerine bakarak anlaşılamayacağı, mevcut toplumsal formasyonun hangi tarihsel ve güncel çelişkilerinden türediğinin, sınıf ilişkileri ve hegemonya mücadeleleri üzerinde nasıl bir etki bıraktığının ve aynı zamanda karşısına aldığı toplumsal güçlerin özelliklerinin bir toplumsal hareketin niteliğinin anlaşılmasında belirleyici olduğu ifade ediliyor. Buradan yola çıkarak makale Gezi Direnişi’ni AKP iktidarının 2002’den bu yana inşa etmeye çalıştığı hegemonya projesinin tarihsel ve yapısal bütünlüğü içerisinde bir bağlama yerleştirmeye çalışarak onun Türkiye’deki ideolojiler alanında bıraktığı kalıcı etkileri sorgulamaya çalışıyor. Makale bu doğrultuda şu önermeleri ortaya koyuyor: Gezi Direnişi, AKP’nin hegemonya mücadelesinin önemli bir unsuru olan “ideolojik mülksüzleştirme” stratejisinin, yani toplumsal muhalefetin talep, söylem ve arayışlarını kendi projesinin bir parçası hâline getirme stratejisinin krize girdiği bir momentte ortaya çıkmış ve bu krizi daha da derinleştirmiş bir halk isyanı olma özelliğini göstermektedir. Gezi Direnişi’nin ardından bir dönem AKP’nin projesine soğurulmuş haklar ve özgürlükler, laiklik ve adalet/eşitlik gibi gündemler bu partinin ideolojik nüfuz alanından çıkarak toplumsal muhalefetin ve sınıf mücadelesinin kendisini yeniden kurabileceği temalar haline gelmiştir. Bu haliyle Gezi Direnişi ortaya koyduğu talepler ve yarattığı siyasal/ideolojik etki itibariyle emekçilerin iktisadi taleplerini yansıtan bir “sınıf hareketi” olmasa da karşısına aldığı iktidar bloğunun ve bu bloğun politikalarının/ideolojik stratejilerinin sermaye yanlısı karakteri ve Türkiye’deki ideolojiler alanında sınıf mücadeleleri açısından yarattığı etkiler açısından “sınıfsal bir harekettir”.

Tartışma: Gezi Direnişi ve Orta Sınıf Üzerine
Cenk Saraçoğlu, Ali Şimşek, Ertuğrul Ahmet Tonak

İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda “Orta Sınıfı Tartışmak” Başlıklı Panelden 8 Kasım 2014