2. Sayı – Kentler ve Kapitalizm

Bahar 2001

Sayı Sorumlusu: Sevilay Kaygalak

Bu Sayıda

Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekanı
Tarık Şengül

Sanayisizleşme Süreci ve Kentler
Melih Ersoy

Türkiye Kapitalizminin Mekansal Dönüşümü
Faruk Ataay

Türkiye Kentlerinde Yirmi Yılın Bilançosu
A. Ekber Doğan

Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması: Mersin/Demirtaş Mahallesi Örneği
Sevilay Kaygalak

Sınıf İlişkileri, Sosyal Adalet ve Farklılık Politikası
David Harvey

Uluslararası Göç ve Yeni Irksallaştırma Biçimleri: Etnisite, Çokkültürcülük, Diyaspora
Emre Arslan

Mekan Kuramı Üzerine Tartışma: Kentsel Praksis’e Doğru
Mark Gottdiener

Mekan Kuramı Üzerine Tartışma: Kentsel Praksis’e Doğru
Yüksel Akkaya

Sosyalist Üçüncü Dünyada konut Politikaları: Küba Deneyimi
Jill Hamberg

KİTAP TANITIMI

Porto Alegre: Özgün Bir Belediyecilik Deneyimi
Mustafa Bayram Mısır

Kentsel Çelişki ve Siyaset: Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar
E. Attila Aytekin

ÖZETLER

1. Sayı – Tarihsel Materyalizmin Güncelliği

Kış 2001

Sayı Sorumlusu: E. Attila Aytekin

İÇİNDEKİLER

Çıkarken

Bu Sayıda

Post-Marksizmin Kuramsal ve Siyasal Açmazları
Gülseren Adaklı

Post-Marksist Siyasetin Sefaleti: Radikal Demokrasi
Sevilay Kaygalak

Yaşama Sanatına Brecht’in Katkısı: Diyalektik, Hegemonya ve Yabancılaşma Kuramı
Emre Arslan

Marksizm: İnsan Özgürleşmesinin Felsefesi
Ecehan Balta

İlişki ve Süreç Olarak Sınıf
Ellen Meiksins Wood

Tarihsel ve Toplumsal Çerçeveler Olarak Sınıflar
Mustafa Bayram Mısır

Bob Jessop’la Görüşme
Sinan Kadir Çelik – Ebru Deniz Ozan

Eleştirel Gerçekçiliğin Marksizme Faydalı Olabileceği Beş Nokta
Jonathan Joseph

“Birey ve Toplum” İkiliğine Karşı Tarihsel Materyalizmin Nesnesi Olarak Toplumsal İlişkiler
Nazım Güveloğlu

Tarihsel Materyalizmi Yeniden Düşünmek: Açık Marksizm, İlişkisel Yaklaşım ve Praksis
Sinan Kadir Çelik

Tarihsel Materyalizmde İdeoloji ve Üstyapı’ya Önsöz
Frank Füredi

KİTAP TANITIMI

Anthony Giddens’ın Çağdaş Eleştirisi
A. Ekber Doğan

Yediyüz: Osmanlı Beyliğinden 28 Şubata Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi, Fikret Başkaya
E. Attila Aytekin

KONFERANS DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası Eleştirel Gerçekçilik Birliği Konferansı
E. Attila Aytekin

ÖZETLER