3.Sayı – Sosyal Bilimlerde Yöntem

Yaz 2001

Sayı Sorumlusu: Ebru Deniz Ozan

Bu Sayıda

Sosyal Bilimlerde Gerçekçi-İlişkisel Yaklaşımın Anahtarları
Ebru Deniz Ozan

Burjuva Düşüncesinin Antinomileri: Batı Metafiziğini Aşmak Mümkün mü?
Sinan Kadir Çelik

Bilgi, Bilgi Nesnesi ve Bilgi Süreci ya da Marksizm Felsefesiz Olabilir mi?
Mustafa Bayram Mısır

Bertell Ollman’ın Marksizme Katkısı: Diyalektiği Çalıştırmak
Emre Arslan – Beycan Mura

Marksizm ve Siyaset Bilimi: Marx’ın Yöntemi Üzerine Bir Başlangıç
Bertell Ollman

Ekonominin Emperyalizmi Kuhncu Bir Devrim midir?
Ben Fine

Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet: Emek Tarihi Çalışmaları İçin Sonuçları
Erden Attila Aytekin

Üretim İlişkisi Olarak Devlet
Derek Sayer, Philip Corrigan, Harvie Ramsay

Durkheim’ın Sol Eli: Pierre Bourdieu’nün Muhalefeti
Emrah Göker

Gramsci ve Devlet
Martin Carnoy

KİTAP TANITIMI

Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, Bryan Fay
Fuat Özdinç

2. Sayı – Kentler ve Kapitalizm

Bahar 2001

Sayı Sorumlusu: Sevilay Kaygalak

Bu Sayıda

Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekanı
Tarık Şengül

Sanayisizleşme Süreci ve Kentler
Melih Ersoy

Türkiye Kapitalizminin Mekansal Dönüşümü
Faruk Ataay

Türkiye Kentlerinde Yirmi Yılın Bilançosu
A. Ekber Doğan

Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması: Mersin/Demirtaş Mahallesi Örneği
Sevilay Kaygalak

Sınıf İlişkileri, Sosyal Adalet ve Farklılık Politikası
David Harvey

Uluslararası Göç ve Yeni Irksallaştırma Biçimleri: Etnisite, Çokkültürcülük, Diyaspora
Emre Arslan

Mekan Kuramı Üzerine Tartışma: Kentsel Praksis’e Doğru
Mark Gottdiener

Mekan Kuramı Üzerine Tartışma: Kentsel Praksis’e Doğru
Yüksel Akkaya

Sosyalist Üçüncü Dünyada konut Politikaları: Küba Deneyimi
Jill Hamberg

KİTAP TANITIMI

Porto Alegre: Özgün Bir Belediyecilik Deneyimi
Mustafa Bayram Mısır

Kentsel Çelişki ve Siyaset: Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar
E. Attila Aytekin

ÖZETLER