19. Sayı – Türkiye’de Sermaye: 1990’lardan Bugüne Temel Eğilimler ve Stratejiler

2009/01

Editörler Kurulu: Ebru Deniz Ozan, İbrahim Gündoğdu, Nuray Ergüneş, Fuat Ercan, Metin Altıok, Pınar Bedirhanoğlu

Bu Sayıda

Sermayeyi Haritalandırmaya Yönelik Kavramsal Düzenekler
FUAT ERCAN

1979 Krizinden 2001 Krizine Türkiye’de Sermaye Birikim Süreci ve Yaşanan Dönüşümler
MELDA YAMAN-ÖZTÜRK / FUAT ERCAN

Sermayenin Uluslararasılaşması Sürecinde Türkiye Banka Reformu ve Finans Kapital-içi Yeniden Yapılanma
DERYA GÜLTEKİN-KARAKAŞ

Banka Sermayesi Üzerinden Sınıf-İçi Çatışmaları Anlamak
NURAY ERGÜNEŞ

İnşaat Sanayiiinde Uluslararasılaşma ve Sermayeler Arası İlişkiler
ELVAN GÜLÖKSÜZ

Ulusötesi Kapitalizm: Sermayenin ve Devletin Ulusötesileşmesi ve Türkiye’de Ulusötesi Tarihsel Blok
Oluşumu
M. GÜRSAN ŞENALP / ÖRSAN ŞENALP

Neoliberal Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Sermaye: Gaziantep, Denizli ve Eskişehir’den
İzlenimler
PINAR BEDİRHANOĞLU / GALİP L. YALMAN

Sermayenin Bölgesel Kalkınma Eğilim(ler)i: Kalkınma Ajansları Yasası Üzerine Tarihsel-Coğrafi Materyalist Bir İnceleme
İBRAHİM GÜNDOĞDU

Birikim Sürecinde TOBB’un Tarihsel Gelişim Uğrakları
Ş. GÜRÇAĞ TUNA

Türkiye’de Sendikal Mücadele, Sermaye Birikimi, MESS ve Koç Holding
ÖZGÜR ÖZTÜRK

1980 Sonrasında Türkiye’de Düşünce Fabrikalarının Yapısal Değişimi: TEPAV Örneği
ÖZLEM TEZCEK

‘Yoksulluk’ Yazınının Yoksulluğu: Toplumsal Sınıflarla Düşünmek
A. HAŞİM KÖSE / SERDAL BAHÇE